รูปคุณอนิรุทธิ์  เงินคำ ผู้ดำเนินงาน TOUR OF MEKHONG 2009 ร่วมกับ ททท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แอนทัวร์ เริ่มก่อตั้ง จากการนำเที่ยวภายในประเทศ โดย

เริ่มจากพื้นที่่ ใกล้ๆ เช่น ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง    พอมีการพัฒนาเส้น

ทางให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวเองได้  แอนทัวร์เลยมีการ

เปลี่ยนเส้นทางจัดทัวร์    เป็นเที่ยวประเทศลาว ซึ่งอยู่ติดกับ

อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นที่ก่อตั้งของ แอน

ทัวร์ อยู่แล้ว  โดยเริ่มจากการศึกษาเส้่นทางและสถานที่ท่อง

เที่ยวต่างๆ โดยละเอียด    จากนั้นเริ่มสร้างโปรแกรมนำเที่ยว

พื้นที่ใกล้ๆ   เช่น      แขวงบ่อแก้ว   เมืองห้วยทราย    จากนั้น

 

มีการขยายเส้นทางนำเที่ยวเพิ่มขึ้น    รวมไปถึง แขวงหลวงน้ำทา    และเมืองหลวงพระบาง  ซึ่งถือว่า คุณอนิรุทธิ์  

เงินคำ  (เจ้าของแอนทัวร์) ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในการนำเที่ยว อันดับต้นๆของ อำเภอเชียงของ

 หรือจะเรียกได้เป็นเบอร์หนึ่งของ อำเภอเชียงของนั้นเอง      โดยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่สามารถครองใจ

ลูกค้ายาวนาน นั่นก็คือ ความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ     พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ ช่วงระยะเวลาที่่ลูกค้า

ท่องเทีี่่่ยวกับแอนทัวร์นั้น อาจจะไม่กี่วัน แต่ทุกๆวัน เราต้องทำให้ลูกค้าประทับใจให้มากที่สุด          จนถึงปัจจุบัน

นับอายุของ แอนทัวร์  ได้ 17 ปี ของธุรกิจนำเที่ยว เก่าแค่ไหน ดูได้จา่กใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว   เลขที่ 21/0109

ซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆ  จนถึงวันนี้ มีการขยายเส้นทางนำเที่ยว  โดยใช้เส้นทาง R3A   จนทำให้เกิดโปรแกรมนำ

เที่ยวเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) , คุนหมิง , ต้าลี่ , ลี่เจียง , แชงกรีล่า และ เวียดนาม ขึ้น โดยอาศัยศักยภาพของพื้นที่

ี่ ที่เราถนัดและความได้เปรียบในเชิงของที่ตั้ง ของแอนทัวร์     ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหน้าด่านดังกล่าว     จนถึงวันนี้

แอนทัวร์ อาจจะไม่ใช่บริษัทนำเที่ยวที่่ดีที่สุด        แต่ทุกทริปของแอนทัวร์ เราจะทำให้ดีที่สุด เพื่อรักษามาตรฐาน

ไว้  ตราบจนถึงยุคของคนรุ่น 2 นั้นคือ น้องแอน หรือ คุณมนต์ฺทิพา  เงินคำ ลูกสาวคนสวยของคุณอนิรุทธิ์  เงินคำ

 ซึ่งเข้ามาช่วยบริหาร แอนทัวร์  ณ ปัจจุบัน

 

  

 

 

 

             copyright © WWW.ANNTOUR.COM, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์                 

 

 

 

 

รูปตัวอย่างคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

 

 

 

 

ดูรูปตัวอย่างสิบสองปันนา

 

รูปตัวอย่าง หลวงพระบาง

 

 

ปลาบึก คือสัญลักษณ์ของอำเภอเชียงของ